Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zapojte se jako...

2. 3. 2008

Dárce
Darovat peníze je snadný a účinný způsob pomoci – stačí vhodit pár mincí do kasičky, převést svůj příspěvek na příslušný účet nebo třeba poslat DMS. V době humanitárních krizí jsme v Česku štědří, na dlouhodobé rozvojové projekty ale již přispíváme méně. Přitom i lidé a země, které zrovna nejsou v centru pozornosti světových médií, potřebují naši pomoc. Jestliže je vám sympatická konkrétní organizace nebo projekt, neváhejte nabídnout pravidelnou finanční podporu. Právě tak přispějete k tomu, že projekty budou řešit problém chudoby komplexně a dlouhodobě tak zlepší životy lidí ve vybrané oblasti.


Jak postupovat, abychom dárcovstvím pomohli co nejlépe:

 • Informujte se o konaných sbírkách a projektech.

 • U vám neznámých sbírek si ověřte, kde jsou registrované.

 • Ptejte se na konkrétní informace o dosavadních výsledcích organizace a jejích projektech a na co vybrané peníze využívá.

 • Zamyslete se, zda projekt povede k dlouhodobému rozvoji. Vyplatí se myslet na to, že „učit lidi rybařit je účelnější než rozdávat ryby. A ještě lepší je učit lidi ryby chovat…“.

 • Přispívejte pravidelně – stálou podporou některé z nevládních organizací umožníte vznik dlouhodobých projektů s větším dopadem.

 

Další informace také na:

www.adra.cz – sbírky ADRA na humanitární a rozvojové projekty.

www.campafghanistan.cz – sbírka na pomoc Afghánistánu.

www.clovekvtisni.cz – staňte se členem Klubu přátel, přispějte na stavbu škol v Etiopii a Afghánistánu nebo na pomoc HIV pozitivním v Namibii.

www.darcovskasms.cz – seznam sbírek s dárcovskou SMS – DMS.

www.charita.cz – sbírky Charity ČR na dlouhodobé projekty i v době humanitárních krizí.


 

Dobrovolník
Rozvojovým zemím můžeme pomoci přímo svou osobní činností. Stačí poskytnout náš čas, energii, vědomosti nebo dovednosti ve prospěch dobré věci a bez nároku na finanční odměnu. Většina rozvojových projektů stojí právě na dobrovolnících a nemohla by bez jejich práce vůbec existovat. Jako dobrovolníci také získáme možnost seberealizace a pocitu naplnění, často vzbudíme zájem místních obyvatel a jejich vlastní iniciativu. Ale musíme si uvědomit, že dobrovolnictví působí oboustranně na dobrovolníka i okolí, kterému svou činností přispívá. Dobrovolníci musí být realisté s velkou motivací a schopností pracovat bez předsudků.

Jak postupovat, abychom byli dobrovolníky ve prospěch rozvojových zemí:

 • na projektech v zahraničí – nejsnazší je přihlásit se přes některou z vysílajících organizací na dobrovolnické projekty různé délky a zaměření. Také se můžete stát dobrovolným pracovníkem některé z českých organizací na jejích projektech – to již vyžaduje delší čas a větší odbornost.

 • u organizací v ČR – zapojte se do přípravy projektů a osvětových kampaní doma, pomáhejte se sbírkami pro rozvojové země, nabídněte své dovednosti (např. s grafikou, webovými stránkami, sběrem a šířením informací apod.).

 • firemní dobrovolnictví – zapojte do pomoci své kolegy a udělejte si teambuildingový den nebo víkend, kdy budete pracovat jako dobrovolníci pro některou organizaci anebo projekt – třeba při pouličních akcích kampaně Česko proti chudobě!

 

Další informace také na:

www.ceskoprotichudobe.cz – příležitost zapojit se jako dobrovolník přímo do kampaně Česko proti chudobě. Zaregistrujte svůj email a budete dostávat informace, co kampaň chystá a jak byste se mohli zapojit!

www.dobrovolnici.cz – portál dobrovolnických příležitostí v ČR i zahraničí.

www.fairtrade.cz – příležitost pomáhat v obchůdku Fair Trade a při kampaních na podporu odpovědného spotřebního chování. www.glen-europe.org – 3-měsíční projekty v rozvojových zemích pro lidi od 21 do 30 let.

www.humanistinarovinu.cz – dobrovolná služba v Keni a Indii.

www.inexsda.cz – široká nabídka kratších i dlouhodobých dobrovolnických projektů po celém světě.

mladez.sdb.cz – salesiánská dobrovolná služba.

www.unv.org – dobrovolnický program OSN.


Spotřebitel
Odpovědným nakupováním pomáháme změnit svět. Běžně spotřebováváme zboží vyrobené tisíce kilometrů od nás – v rozvojových zemích. Nedostatečná legislativa či nezodpovědnost firem často poškozují místní obyvatele a jejich životní prostředí. Nemůžeme přímo vidět podmínky, za nichž námi užívané výrobky vznikají. Ale máme možnost volby. Systémy značek jako jsou Fair Trade (Spravedlivý obchod) nebo FSC (Lesní certifikace) pomáhají spotřebitelům orientovat se na produkty, jejichž výroba neškodí zaměstnancům ani přírodě. Každá koruna je hlas! Správným nákupem podporujeme výrobce, kteří dbají na důstojné pracovní podmínky svých zaměstnanců či obchodních partnerů.


Jak postupovat, aby naše spotřeba byla odpovědná:

 • Kupujte jen to, co opravdu využijete.

 • Nenechte se manipulovat reklamou, požadujte od výrobců pravdivé informace o podmínkách jejich výroby!

 • Kupujte výrobky se značkou Fair Trade – máte zaručeno, že nebylo zneužito dětské práce a pěstitelé dostali za svou práci důstojnou odměnu.

 • Kupujte potraviny se značkou BIO – máte zaručeno, že jejich výroba nepoškozuje životní prostředí a nebyly při ní použity umělé chemikálie.

 • Kupujte výrobky se značkou FSC (Forest Stewardship Council) – máte zaručeno, že dřevo pochází ze šetrně obhospodařovaného lesa a není čerpáno z ohrožených světových lesů.

 

Další informace také na:

www.fairtrade.cz – informace o Fair Trade a seznam prodejních míst v ČR.

www.hraozemi.cz – počitadlo ekologické stopy, tj. udržitelnosti vaší osobní spotřeby, praktické návody, jak se stát odpovědným spotřebitelem.

www.stopdetskepraci.cz – stránky o dětské práci.

www.svetvnakupnimkosiku.cz – informace o odpovědném nakupování, Fairtrade, FSC a BIO.


Podnikatel, manažer či zaměstnanec
Chování soukromého sektoru má velký dopad na rozvojové země a boj proti chudobě. Firma proto musí být odpovědná při plnění všech svých rolí – jako výrobce, zaměstnavatel, zákazník i občan. Značkové zboží neznamená, že se jeho výrobci chovají solidně. Řada z nich soustřeďuje výrobu do rozvojových zemí a v honbě za minimalizací výrobních nákladů využívají dětskou práci, nehledí na základní bezpečnost zaměstnanců, používají jedovaté chemikálie a ničí cenné přírodní ekosystémy. Nedopusťte, aby se tak chovala i vaše vlastní firma – etické chování by mělo být jednou z priorit každého moderního podnikatele. Změnu přístupu ale můžete iniciovat i jako zaměstnanec. Nadstavbou je pak firemní dárcovství a dobrovolnictví nebo nabídka vašich služeb zdarma některé z neziskových organizací..
 


Jak postupovat, aby firma přispěla rozvojovým zemím:

 • Přijměte závazek při vaší podnikatelské činnosti nepoškozovat životní prostředí a dodržovat základní lidská práva zaměstnanců.

 • Spolupracujte s dodavateli, kteří mohou prokázat totéž.

 • Prosaďte, aby vaše firma dlouhodobě finančně nebo svými službami přispívala neziskovým organizacím.

 • Zapojte do pomoci i své zaměstnance, zaveďte dny dobrovolnictví a umožněte jim podílet se na dobrém jménu firmy i pomoci okolí.

 • Pojměte svou investici v rozvojové zemi jako pomoc zdejším lidem a přírodě.

 • Integrujte principy společenské odpovědnosti („Corporate Social Responsibility“ - CSR) do strategií firmy.

 • Jako zákazníci požadujte od firem informace o tom, jak se chovají odpovědně doma i v rozvojových zemích.

 

Další informace také na:

www.corporatewatch.org – organizace monitorující nekalé praktiky velkých mezinárodních firem.

www.cleanclothes.org – stránky celosvětové kampaně za eticky čisté oblečení.

www.ekumakad.cz – informace o odpovědnosti firem v češtině.

www.forumdarcu.cz – vše o firemním dárcovství, CSR a zapojování zaměstnanců.

www.ilo.org – Mezinárodní organizace práce, přehled základních konvencí a jejich dodržování.

www.inkota.de/wm2006 – německý web věnovaný problematice sportovního oblečení.

www.zelenykruh.cz – v sekci publikace je infolist Společenská odpovědnost firem a ochrana životního prostředí.


Občan
Do našich životů zasahují události, které se odehrávají někde na druhém konci světa, a stejně tak naše chování může mít globální dopady. Žijeme v zemi, která se řadí mezi čtyřicet nejbohatších. Česká republika i v oficiálních dokumentech pokládá za svůj morální závazek podílet se na snižování chudoby v méně vyspělých částech světa. Právě jako jednotlivci nemůžeme pasivně přihlížet tomu, že je řada míst, kde umírají děti na podvýživu, nemají přístup k pitné vodě nebo základnímu vzdělání. Jako občané demokratické společnosti můžeme a máme věci ovlivňovat. Proto se zajímáme o dění okolo nás i daleko od nás a přispíváme k lepšímu životu pro všechny.
 

Jak postupovat, abychom jako občané mohli věci více ovlivňovat:

 • Sledujte českou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a informujte se o programech rozvojové spolupráce. • Diskutujte se svými přáteli, kolegy, učiteli či studenty.

 • Žádejte informace ve vašem oblíbeném rádiu, televizi a tisku.

 • Nebojte se svůj názor nahlas projevit. Jinde ve světě takovou možnost často nemají.

 • Ptejte se politiků na jejich názory na problémy globální chudoby a podle jejich odpovědí volte své politické zástupce.

 • Aktivně se zapojte do boje proti extrémní chudobě jako dobrovolník, pracovník neziskové organizace, odpovědný spotřebitel nebo dárce.

 

Další informace také na:

www.ceskoprotichudobe.cz – kampaň českých nevládních organizací za snižování chudoby.

www.mzv.cz/pomoc a www.rozvojovestredisko.cz – informace o vládním programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

www.rozvojovka.cz – články, komentáře, názory a informace o rozvojové spolupráci.

www.ucastverejnosti.cz – stránky o implementaci Aarhuské úmluvy (Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí).


Vyvarovat se
Přispět ke zmírnění a odstranění chudoby ve světě může každý z nás, ale měli bychom si dát pozor, jaká pomoc má opravdu smysl a efekt. Na světě žije pod hranicí extrémní chudoby 1,2 miliardy lidí, 30 tisíc dětí zemře denně v důsledku extrémní chudoby, 100 miliónů dětí se kvůli chudobě nemůže dostat k základnímu vzdělání, 1 600 matek denně zemře v důsledku porodních komplikací, více než 1 miliarda lidí nemá přistup ke zdroji pitné vody… je to krutá realita, která je věcí nás všech. Nesmí v nás ale vzbudit iluze, že právě my musíme svět spasit, nebo naopak skepsi, že naše troška nic nezmůže. Bohaté státy apelují na společnou koordinaci a postup při pomoci rozvojovým zemím. I naše vlastní zapojení musí být realistické a adekvátní. Jen tak můžeme změnit životy jiných k lepšímu.
 

Čeho se vyvarovat v našem zapojení do pomoci rozvojovým zemím:

 • Nedělejte si úsudek o rozvojových zemích a lidech v nich jen podle jednoho zdroje. Ověřujte si informace z více médií a snažte se vyvarovat předsudků.

 • Neposílejte letecky věci (např. staré oblečení, potraviny, léky apod.), o kterých si myslíte, že je lidé v chudých zemích světa potřebují – v 99% jsou zbytečné! Většina z nich se dá pořídit přímo na místě a lidé si sami určí, co potřebují a umí používat.

 • Nevyužívejte v chudých zemích služeb a nabídek, které jsou v ČR nezákonné.

 • Nevyjíždějte do chudých zemí neorganizovaně sami a s mesiášskými představami změnit svět k lepšímu. Ztráta iluzí je drtivá!

 • Přiznejte si limity vašeho působení (v ČR i zahraničí) a zhodnoťte, co můžete svou prací lidem nebo konkrétnímu místu reálně přinést.

 • Bez kvalitní znalosti místních poměrů nerozjíždějte vlastní projekty. Přenechte tuto činnost profesionálům nebo se k nim přidejte.

 

Další informace také na:

www.ceskoprotichudobe.cz – kampaň českých nevládních organizací za snižování chudoby.

www.rozvojovka.cz – články, komentáře, názory a informace o rozvojové spolupráci.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář